Code of conduct

Vi er klar over, at det kræver tid for at skabe en god forretning. Dette gælder både overfor samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Vi har en kundeorienteret tilgangsvinkel på projekterne, for at sikre at opgaverne bliver løst til kundens tilfredsstillelse.

Derfor har vi udarbejdet ”Code of Conduct” som opstiller de retningslinjer, vi arbejder ud fra.

Fokusområderne i vor strategi sikrer, at der er fokus på hvordan vi påvirker omverdenen, der hvor vi arbejder. Vi stiller selvfølgelig de samme høje krav til eventuelle underleverandører, hvor det er relevant.

Vor strategi er implementeret i sikkerheds håndbog og miljøprofil.

Arbejdsmiljø
Psykisk
Vi tilbyder medarbejderne gode og fleksible arbejdsvilkår.
Som medarbejder kan man forvente spændende og udviklende arbejdsopgaver og mange muligheder for kompetenceudvikling.

Vi forsøger at skabe, et så forudsigeligt arbejdsmiljø som muligt ved at planlægge og tilrettelægge entrepriserne, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.
Balance mellem arbejde og fritid, giver det bedste for den enkelte medarbejder.

Fysisk
For at minimere risikoen for arbejdsskader, foregår alle entrepriser under hensyntagen til bl.a. følgende forebyggelsesprincipper:

• Arbejdet tilpasses så vidt muligt den enkelte medarbejder, hvad angår bl.a. udformning af arbejdsplads, valg af arbejdsudstyr og arbejdsmetoder.

• Der anvendes ikke konstruktioner og arbejdsmetoder, som kan udgøre en væsentlig fare for medarbejderne ved arbejdets udførelse. Medarbejdere uddannes i almen sikkerhed.

• Hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed, får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde.

• Den ansatte får oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med arbejdet.

• Oplæring og instruktion foregår i arbejdstiden.

Vi har en sikkerhedsgruppe bestående af en sikkerhedsrepræsentant og en ledelsesrepræsentant, der løbende vurderer sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Der afholdes sikkerhedsmøder efter behov.

Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i ArbejdsPladsVurderingen, ligesom de ansatte inddrages i processen.

Alle fastansatte bliver automatisk tilmeldt en sundhedsforsikring ved ansættelsens start. Denne dækker alle former for behandlinger – både af fysisk og psykisk karakter.

Aktive mål:
Arbejdsulykker og sygefravær

Målet i den perfekte verden er at have 0 sygedage og 0 arbejdsulykker. Vi må dog acceptere at vi arbejder i en risikobetonet branche, og at der derfor vil være sygedage samt forefinde ulykker.
Vores mål er derfor at forbedre resultatet fra det foregående år.

På de enkelte byggepladser skal der vælges en sikkerhedsrepræsentant, når der er mere end 5 medarbejdere beskæftiget i mere end 14 dage.

Sikkerhedsrepræsentanten på pladsen er valgt for en periode på 2 år, dog højest til pladsen forlades.

Den valgte sikkerhedsrepræsentant skal sammen med formanden deltage i byggepladsens sikkerhedsmøder og være arbejdskammeraternes talsmand i byggepladsens sikkerhedsarbejde.

Mester har hovedansvaret for, at arbejdsmiljøloven og dens regler overholdes, det er bl.a. mesters pligt at sørge for, at:

 • Arbejdsforholdene er fuldt forsvarlige.
 • Der føres effektivt tilsyn med alle sikkerhedsforhold.
 • De ansatte er gjort bekendt med sygdoms-/ulykkesfarer.
 • Medarbejderne er omhyggeligt instruerede i udførelsen af arbejdet, betjening af maskiner, værktøjer og har kendskab til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Orientere sikkerhedsrepræsentanten om henvendelser fra Arbejdstilsynet.
 • At deltage i et effektivt sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Arbejdslederens arbejde består i at lede og føre tilsyn på mesters vegne.

Arbejdslederen har bl.a. pligt til, at:

 • Medvirke til fuld forsvarlige arbejdsforhold.
 • Afværge de farer, som kan opstå som følge af fejl eller mangler.
 • Medvirke til ryddeligheden og renholdelsen på arbejdspladserne og hjemme på værkstedet/hallen, så faren for ulykker mindskes.

Arbejdslederens arbejdsopgaver og ansvar kan dog ikke fritage mester for det særlige strenge ansvar (objektivt ansvar), som loven pålægger ham.

Fare for ulykker:

De ansatte må på ingen måde befinde sig i udgravninger, der er over 170 cm dybe, uden forsvarligt anlæg, gravekasse eller afstivning.

Ved løfteopgaver, må der kun anvendes kæder, rundsling, stropper, rørklemmer m.v., som er udstyret med mærke, som tilkendegiver at udstyret er godkendt indenfor det seneste år. Løftegrej som er defekt eller ikke har ovenstående mærke, må på ingen måde benyttes.

Alt el-værktøj skal før brug, visuelt kontrolleres for skader på kabler, beskyttelseskappe m.v., så der ikke er fare for stød af værktøjet.

Ved tunge løft, som maskiner, generatorer, vibratorer m.v., skal de tunge maskiner stilles på paller, så de kan løftes med pallevogn og-eller el-taljen.

I alle vores maskiner/biler er der en førstehjælpskasse samt øjenskylleudstyr.

Etik
Vi arbejder ud fra et fast værdigrundlag som sikrer at:

Medarbejdere som minimum overholder love og direktiver på de steder, hvor de repræsenterer firmaet.
Vore regnskaber føres på en ansvarlig måde og vi udarbejder den dokumentation, som lovgivningen kræver.
Alle ansatte får minimumsløn, som er i overensstemmelse med nationale standarder.

Miljøpåvirkning

Vi har altid miljøet med i vores planlægning af opgaver, indkøb af materiel samt i den daglige drift og vedligehold.

Da mange af vores entrepriser er maskintunge, er vi klar over at måden vi opererer på, påvirker miljøet. Derfor kører vi altid på brændstoffer tilsat bio-komponeret (min. 7% biodiesel), samt alt vores hydraulikolie og smørefedt er biologisk nedbrydeligt (leverandør af Petro-Canada).

Vi kildesorterer altid ved nedbrydningsopgaver, det betyder at ca. 90 % af materialerne kan genbruges eller omdannes til andre nytte materialer.

Vi benytter det ”digitale byggeri” så meget som muligt i vores dagligdag, det sparer papir, arbejdsgange og tid. Vi har endda implementeret det ”digitale byggeri” direkte i vores gravemaskiner vha. satellit og GPS styring. Dvs. projekterne loades direkte på maskinernes computer og derved sparer vi en masse afsætning af projekterne, så vi kan nøjes med kun at udgrave og flytte den projekterede mængde jord m.v. og igen kan vi nøjes med kun, at indbygge den projekterede mængde bundsikring, stabilgrus m.v.

Det sparer brændstof og skåner miljøet for store mængder CO2.

Socialt Ansvar
Uddannelse
Da vi gerne vil være med til at uddanne indenfor vores område, lægger vi vægt på at ansætte lærlinge og tilknytte praktikanter til virksomheden, så vidt det er muligt.

Ligestilling
Der udøves ikke forskelsbehandling som følge af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, national oprindelse, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, fastsættelse af løn, fastsættelse af arbejdsvilkår eller ved kompetenceudvikling.

Vi fokuserer ligeledes på, at de mennesker med fysiske- og/eller psykiske udfordringer, har en god kompetence og forudsætning for at bidrage til arbejdsmarkedet. Derfor har vi flexjobbere ansat.

Ansættelse og Opsigelser
Alle beslutninger vedrørende ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, løn og andre arbejdsvilkår baseres på relevante og objektive kriterier.

Børnearbejde
Vi er bekendt med og respekterer forbuddet mod børnearbejde, som det udtrykkes i Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Ansatte skal minimum være fyldt 15 år.

Kunder
Vi ønsker at være bygherrens naturlige valg på vores kerneområder, jord-, kloak-, nedbrydning- og belægningsentrepriser.
Vi vil være i stand til at yde konstruktiv sparring med bygherren og levere den veldefinerede kvalitet til tiden. Vi ønsker at indgå en dialog med bygherren og sikre et godt feedbackmiljø hvor kommunikation og en løsningsorienteret tilgangsvinkel til entreprisen er en central del af samarbejdet

Kontakt os

Nr. Nebel Entreprenørforretning

 • Tarmvej 233
  6830 Nr. Nebel
 • +45 7528 8143
  +45 4020 8143
 • Direktør: jkb@nne-as.dk
  Bogholder: bb@nne-as.dk
  Faktura EAN nr. 5790 002 391002
 • CVR.nr. 21 64 34 91

Vision

Nr. Nebel Entreprenørforretnings vision er, at udføre opgaverne til den aftalte tid og til kundernes fulde tilfredshed.